خانه سینماگران جوان به منظور تکمیل کادر اداری، فنی خود از افراد پویا و خلاق دعوت به همکاری مینماید. از متقاضیان محترم درخواست میشود، فرم های مورد نظر خود را به دقت بررسی و تکمیل نمایند .
این موسسه از بین واجدین شرایط با در نظر گرفتن الویتهای کاری برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل می آورد .
تکمیل فرمهای همکاری با ما هیچ گونه تعهدی برای خانه سینماگران جوان ایجاد نمی نماید.
مدت زمان انتظار، بستگی به شرایط و اولویت های مورد نیاز این موسسه  دارد. بدیهی است در صورت ایجاد فرصت های همکاری با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.